اولین کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر, انتشارات فرهیختگان دانشگاه , Central South University دانشگاه

اولین کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر, انتشارات فرهیختگان دانشگاه , Central South University دانشگاه

اسلاید شو

لطفا فرمت مقاله را دانلود کرده و پس از جانمایی مقاله خود آن را به ایمیل همایش ارسال کنید.

دانلود فرمت مقاله

iriconf.info@gmail.com