کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار

شهرداری کرج، سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران، شرکت زمین سازه صدرا

کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار

شهرداری کرج، سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران، شرکت زمین سازه صدرا

اعضای هیئت علمی و حامیان داخلی
نویسندگان
مجله پشتیبان
نمایه سازی مقالات
کتاب اعضا کنفرانس برای امام عصر

لطفا مقالات خود را فقط از طریق ایمیل همایش ارسال کنید و تاییدیه دریافت کنید

      geodalamper@gmail.com