اولین کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر, انتشارات فرهیختگان دانشگاه , Central South University دانشگاه

اولین کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر, انتشارات فرهیختگان دانشگاه , Central South University دانشگاه

اسلاید شو

دبیر اجرایی                 

مهندس علیرضا لچینانی                   

رئیس شورای سیاستگذاری – راهبردی

دکتر سید علیرضا آشفته                 

کمیته داوران                 

دکتر علیرضا باقری    

دکتر سعید اصیل قره باغی                               

دکتر رسول دلفانی                                 

دکتر کیوان کیانی                                   

دکتر سید بهرام بهشتی اول                         

دکتر نادر فنایی                                       

دکتر کورش نصرالله زاده                             

دکتر حمید شاملو                                         

دکتر مرتضی موسوی