اولین کنفرانس ملی ژئوشیمی کاربردی ایران

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر, انتشارات فرهیختگان دانشگاه , Central South University دانشگاه

اولین کنفرانس ملی ژئوشیمی کاربردی ایران

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر, انتشارات فرهیختگان دانشگاه , Central South University دانشگاه

اسلاید شو

اکتشافات ژئوشیمیایی

ژئوشیمی کانسارها

ژئوشیمی زیست­ محیطی

ژئوشیمی سنگ­ ها و کانی­ ها

ژئوشیمی رسوبی

ژئوشیمی آلی

ژئوبوتانی

ژئوشیمی شهری

ژئوشیمی نفت

زمین­ پزشکی

ژئوشیمی دریایی

نانو ژئوشیمی

بیوژئوشیمی

ژئوشیمی آبهای سطحی و زیرزمینی