کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار

سازمان پدافند غیر عامل و شهرداری تهران، پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی و شرکت زمین سازه صدرا

کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار

سازمان پدافند غیر عامل و شهرداری تهران، پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی و شرکت زمین سازه صدرا

اعضای هیئت علمی و حامیان داخلی
نویسندگان
مجلات پشتیبان
نمایه سازی مقالات
اعضای هیئت علمی

مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی و نقش آن در آمایش سرزمین


جهانی شدن و اثرات آن بر فنآوری های نوین در تولید، توزیع و مصرف محصولات کشاورزی


نقش بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در کشاورزی


زمین شناسی زیست محیطی، مخاطرات زمین و مدیریت بحران


زمین شناسی اقتصادی و منابع معدنی


زمین شناسی مهندسی، مسائل ژئوتکنیکی، زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک


مطالعات آب شناسی و ژئوموفولوژی


کاربرد مواد مرکب، نانو مواد، مصالح نوین در مهندسی عمران و نقش آن در آمایش سرزمین


نقش دینامیک سازه، زلزله و زلزله شناسی در توسعه پایدار


روش های نوین کنترل فعال، نیمه فعال و غیرفعال سازه ها در برابر زلزله در توسعه پایدار


روش های بهینه سازی در سازه ها و نقش آن در آمایش سرزمین


بررسی روش های مقاوم سازی سازه ها در برابر انفجارات عملیات تروریستی و عوامل دیگر


مدیریت و بهینه سازی انرژی در بخش صنایع و معادن


بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر و سوخت های جایگزین، راهبردها و چالش ها


جهانی شدن، مسائل زیست محیطی و صنایع جدید


صنایع و مخاطرات محیطی.


مخاطرات انسانی و محیطی و مدیریت بحران


بسترهای جغرافیایی توسعه سرزمین با رویکرد آمایشی


مدیریت فضای شهری با تاکید بر گسترش کلان شهری، چالش ها و راهبردها


توسعه پایدار روستایی، چشم اندازها، چالش ها، پارادایم ها و رویکردها


بهره گیری از فنآوری های نوین در معماری و شهرسازی پایدار


اقتصاد مقاومتی، سیاست های تجاری، قوانین و مقررات


آمایش سرزمین و توسعه متوازن اقتصادی


آمایش سرزمین، مناطق مرزی، چالش ها و راهکارها


(CRM) آمایش سرزمین، بازاریابی و مدیریت بازار و تعامل با مشتری


آمایش سرزمین و شناسایی فرصت ها و تهدیدها به منظور برنامه ریزی و بازنگری در ساختارهای سازمانی