اولین کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر, انتشارات فرهیختگان دانشگاه , Central South University دانشگاه

اولین کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر, انتشارات فرهیختگان دانشگاه , Central South University دانشگاه

اسلاید شو

شرکت کنندگان حضوری

300 هزار تومان

شرکت کنندگان غیر حضوری

250 هزار تومان

چاپ در مجله علمی و ترویجی

550 هزار تومان

بسته تقویت رزومه وجود دارد